hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-6 of 6 matches of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bhu Gui-Liu
Attributes
Zone f pdf
Page g 560
LSName h gui-liu
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Tuoniang-jiang river... Napo-Jingxi highlands... river You-jiang upper river... Hongshui-he lower river... Hongshui-he river... Long-jiang river... Rong-jiang... Liuzhou+ Wuxuan... Luoqing-jiang river... Gui-jiang, He-xian
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 2
ID a & Name b 79-AAA-dgi Tai-Zhou + Ou-Jiang
Attributes
Zone f pdf
Page g 561
LSName h tai-zhou + ou-jiang
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l "mixed insular" wu ⊕ Tai-zhou+ Ou-jiang offshore isles: Pishan+ Dalushan islands... Taizhou+ Xiadachen islands... Zhujia-jian island... Shengsi-quindao islands
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 3
ID a & Name b 79-AAA-dh Qing-Jiang + Ou-Jiang
Attributes
Zone f pdf
Page g 562
LSName h qing-jiang + ou-jiang
LSType i inner language
IsNotional k no
Notes l part of wu-S. transition < [79=] Min-bei ⊕ Zhejiang-S. coast & islands
Scale o 6
Statistics
8 Dialects
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 4
ID a & Name b 79-AAA-dhh Ou-Jiang
Attributes
Zone f pdf
Page g 562
LSName h ou-jiang
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l Ou-jiang offshore isles Luxi-dao island... Damen-dao island... Niyu-shan-W. island... Dongtou-shan-W. island... Beiji-shan island
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 5
ID a & Name b 79-AAA-obk You-Jiang
Attributes
Zone f pdf
Page g 567
LSName h you-jiang
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ You-jiang lower river
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 6
ID a & Name b 79-AAA-obp Bo'ai-He
Attributes
Zone f pdf
Page g 567
LSName h bo'ai-he
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ You-jiang upper river + Bo'ai-he river: Pinguo to Yunnan boundary
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-6 of 6 matches of 32810 nodes total

Requested by 3.230.173.188 at 2024-06-22 17:07:43 Europe/Berlin.

About