hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bfp Qin-Long
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h qin-long
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Middle Han-shui basin (Zhashui+ Ankang+ Baihe)... Yan-he+ Luo-he lower rivers (Yan'an)... Bayushan highlands (Dingbian)... Huan-jiang river (Huan-xian+ Qingyang)... Qingshui-he upper river (Ningxia-Huizu-SE.)... Pingliang... Baoji... Huang-he upper river ... Jingtai+ Jingyuan... Xining valley... Laji-shan mountains... Dunhuang
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Requested by 35.175.107.142 at 2023-12-06 06:16:21 Europe/Berlin.

About