hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bem Liao-Tai
Attributes
Zone f pdf
Page g 558
LSName h liao-tai
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of shi-ji, jilu+ zhongyuan "transitional" ⊕ Linqing+ Jinan+ Xintai... "Grand Canal": Dezhou+ Linqing+ Liaocheng... Huang-he lower river: Jinan+ Pingyin... Boshan+ Lushan+ Yishan hills... Dawan-he upper basin: Tai'an+ Laiwu+ Xintai... Dongwen-he river: Mengyin+ Yinan
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Requested by 35.175.107.142 at 2023-12-06 06:03:33 Europe/Berlin.

About