hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bhd Chengyu-C.
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chengyu-C.
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of cheng-yu ⊕ Chang-jiang upper river: Chang-jiang Hubei left-bank (Yichang+ Jingmen)... Chang-jiang right-bank (Enshi-Fuling) ... Chang-jiang Sichuan left-bank... Wanxian+ Dianjiang... Chongqing, Chungking city... Tua-jiang middle river (Chengdu+ Yongchuan)... Fu+ Jialing+ Qu-jiang basin (Nanchong+ Daxian)... Micang+ Daba-shan mountains; plus Shaanxi enclaves (Liuba+ Shiquan)
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Requested by 3.235.182.206 at 2024-07-24 18:35:06 Europe/Berlin.

About