hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-2 of 2 matches of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bhd Chengyu-C.
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chengyu-C.
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of cheng-yu ⊕ Chang-jiang upper river: Chang-jiang Hubei left-bank (Yichang+ Jingmen)... Chang-jiang right-bank (Enshi-Fuling) ... Chang-jiang Sichuan left-bank... Wanxian+ Dianjiang... Chongqing, Chungking city... Tua-jiang middle river (Chengdu+ Yongchuan)... Fu+ Jialing+ Qu-jiang basin (Nanchong+ Daxian)... Micang+ Daba-shan mountains; plus Shaanxi enclaves (Liuba+ Shiquan)
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 2
ID a & Name b 79-AAA-bhe Chengyu-SE.
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chengyu-SE.
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of cheng-yu ⊕ Sichuan-S. mountains: Litang-he upper river (Yanyuan)... Jinsha, Yangtze+ Yalong-jiang river-bend (Dukou+ Dechang+ Huidong)
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-2 of 2 matches of 32810 nodes total

Requested by 3.233.221.90 at 2023-11-29 16:21:53 Europe/Berlin.

About