hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-2 of 2 matches of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-bhc Chang-He
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chang-he
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Li-shui river (Jinshi+ Cili)... Yuan-jiang east river (Changde)
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 2
ID a & Name b 79-AAA-faa Huai-Ye
Attributes
Zone f pdf
Page g 562
LSName h huai-ye
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l shanbei ⊕ Dabie-shan-S. mountains... Yuexi+ Yuantan... Gaohebu... "South" Qian-shui river... Wan-shui river... Chang-he lower river (Huanggang+ Taihu) ... Chang-he upper river (Longwan+ Hetupu)... Lake district (Long+ Daguan+ Po+ Wuchang-hu)... Chang-jiang right-bank... Yinjiahui+ Dongzhi+ Zhaotan environs
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-2 of 2 matches of 32810 nodes total

Requested by 35.175.107.142 at 2023-12-03 01:51:23 Europe/Berlin.

About