hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-10 of 11 matches of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 42-BBA-bad Kvankhidatl
Attributes
Zone f pdf
Page g 339
LSName h kvankhidatl
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l kvanxidatl
Relatives
GeoEntity C 1 Russia
Match 2
ID a & Name b 77-BAA-a Thongho + Liangshan
Attributes
Zone f pdf
Page g 551
LSName h Thongho + Liangshan
LSType i outer language
IsNotional k yes
Notes l ⊕ Dau He valley: Ebian Yi autonomous county... Liangshan ("Cool Mountain") range... with expansion (often as slave-raiders) into Guizhou (Bijie... Qianxi... Guiyang) ➤ component idioms to be confirmed and located
Scale o 6
Statistics
10 InnerLanguages
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 3
ID a & Name b 79-AAA-bec Ji-Zun
Attributes
Zone f pdf
Page g 558
LSName h ji-zun
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of bao-tang, part of jilu+ beijing "transitional" ⊕ Luan-he middle river: Qianxi-Qian'an... Dou-he river: Tangshan... Tiyun-he basin: Nighe+ Ji-xian+ Zunhua... Liu-he upper river: Xinglong
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 4
ID a & Name b 79-AAA-bgc He-Xi
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h he-xi
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Gansu-NW. corridor: Anxi+ Jiyayuguan+ Jinchang+ Wuwei
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 5
ID a & Name b 79-AAA-bhd Chengyu-C.
Attributes
Zone f pdf
Page g 559
LSName h chengyu-C.
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l part of cheng-yu ⊕ Chang-jiang upper river: Chang-jiang Hubei left-bank (Yichang+ Jingmen)... Chang-jiang right-bank (Enshi-Fuling) ... Chang-jiang Sichuan left-bank... Wanxian+ Dianjiang... Chongqing, Chungking city... Tua-jiang middle river (Chengdu+ Yongchuan)... Fu+ Jialing+ Qu-jiang basin (Nanchong+ Daxian)... Micang+ Daba-shan mountains; plus Shaanxi enclaves (Liuba+ Shiquan)
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 6
ID a & Name b 79-AAA-daa Jing-Zhan
Attributes
Zone f pdf
Page g 561
LSName h jing-zhan
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l sanxi+ jingde
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 7
ID a & Name b 79-AAA-dfa Lanxi
Attributes
Zone f pdf
Page g 561
LSName h lanxi
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Lanxi
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 8
ID a & Name b 79-AAA-jde Anxi
Attributes
Zone f pdf
Page g 564
LSName h anxi
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l Anxi
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 9
ID a & Name b 79-AAA-kaa Danxian
Attributes
Zone f pdf
Page g 565
LSName h danxian
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Danxian-S. highlands
Relatives
GeoEntity C 1 China
Match 10
ID a & Name b 79-AAA-pha Lianxian
Attributes
Zone f pdf
Page g 568
LSName h lianxian
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l ⊕ Lianxian
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-10 of 11 matches of 32810 nodes total

Requested by 3.233.221.90 at 2023-11-29 16:59:16 Europe/Berlin.

About