hortensj-garden.org

A tiny knowledge park.

Options

Linguasphere-Register

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Match 1
ID a & Name b 79-AAA-dgi Tai-Zhou + Ou-Jiang
Attributes
Zone f pdf
Page g 561
LSName h tai-zhou + ou-jiang
LSType i dialect
IsNotional k no
Notes l "mixed insular" wu ⊕ Tai-zhou+ Ou-jiang offshore isles: Pishan+ Dalushan islands... Taizhou+ Xiadachen islands... Zhujia-jian island... Shengsi-quindao islands
Relatives
GeoEntity C 1 China

1-1 of 1 match of 32810 nodes total

Requested by 35.175.107.142 at 2023-12-06 06:36:35 Europe/Berlin.

About